ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ เสนอเชิงนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อทางออกสู่การมีกินอย่างยั่งยืน

  
     ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ เสนอเชิงนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อทางออกสู่การมีกินอย่างยั่งยืน โดยขอให้ท้องถิ่นจัดการตนเองและจัดระบบเกษตรที่ยั่งยืน
ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง นโยบายการเกษตรท้องถิ่นเพื่อการมีกินของชาวบ้านอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการแถลงข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐ มีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ มารับคำแถลง โดยที่ประชุมมีมติ ให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดประสาน ทบทวนแนวคิด ทิศทางการจัดการศึกษาการเกษตรไทยให้ชาวบ้านมีกินอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดการตนเองด้านเกษตร จัดหลักสูตรพิเศษพัฒนาทายาทเกษตรกร วิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในภูมินิเวศน์ต่าง ๆ และวิจัยและพัฒนาระบบนโยบายเกษตรร่วมกับขบวนการเกษตรกร ขณะเดียวกันได้เสนอให้แหล่งทุนวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยชุดต่าง ๆ จัดการตนเองทางด้านการเกษตรของท้องถิ่น จัดการความร่วมมือบนฐานพื้นที่เชิงบูรณาการบนฐานพื้นที่ และออกแบบระบบเกษตรบนเงื่อนไขแวดล้อมซึ่งมีความแตกต่าง ส่วนจังหวัดนั้นให้ชุมชนท้องถิ่น จัดทำแผนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับจังหวัด ส่วนของรัฐบาลนั้นที่ประชุมเสนอให้ปล่อยให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ทบทวนระบบกฎหมายให้เอื้อต่อระบบเกษตรยั่งยืน เปลี่ยนระบบการบริหารโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เลิกระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและออกกฎหมายโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรเรื่องสิทธิเกษตรกร โดยเสนอให้สภาเกษตรกรเป็นผู้นำขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นธรรม จัดทำธรรมนูญเกษตรกร และได้เสนอให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เป็นเจ้าภาพจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด/ภาค เพื่อพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน โดยมีเครือข่ายเกษตรกร นักวิชาการ องค์กรเกษตรมีส่วนร่วมสำคัญ ทบทวนนโยบายและแผนการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทำลายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการออกแบบการเกษตรที่มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กล่าวว่าการวางระบบบริการจัดการเกษตรที่ดีจะเป็นการวางโครงสร้างที่เป็นระบบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แทนการทำเกษตรแบบรุนแรงและทำให้เกิดปัญหาที่เกินเยียวยาเช่น มหาอุทกภัย วิกฤติเศรษฐกิจ หรือปัญหาสุขภาพในองค์รวม
ในการนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ดร.พจนา เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.ร่วมรับข้อแถลง
 
7 ธันวาคม 2554 , 19:09 น. , อ่าน 1151  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่