อิหม่ามประจำมัสยิดไทยในสหรัฐอเมริการะบุ สถานการณ์ในภาคใต้เป็นเรื่องความขัดแย้งของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนา

  
     อิหม่ามเราะห์มัต พี.พยกุล อิหม่ามประจำมัสยิดอัล-ฟาติฮะห์ มัสยิดไทยในมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษเรื่อง วิถีชีวิตชุมชนในสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางบีทริซ แคมป์ กงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่และนายบพิต วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายพลางกูล วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับ ถึงความเป็นมาของชาวมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชุมชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งเขตอำเภอเมือง ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่อาย และฝาง มีประชาชนชาวมุสลิมกว่า 60,000 คน มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดดูแล มีมัสยิดและโรงเรียนอิสลาม และสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนต่างศาสนาอย่างสงบสุข อิหม่ามเราะห์มัต พี.พยกุล กล่าวว่าศาสนาอิสลามสอนคนให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกับมวลมนุษย์ต่างศาสนาอย่างสงบสุข แต่ขณะนี้พบว่าโลกประสบวิกฤติอย่างหนัก ทั้งการเมือง ภัยธรรมชาติและสงคราม สิ่งเดียวที่มุสลิมในอเมริกาเน้นหนักคือหากจะดับไฟต้องดับด้วยน้ำ ที่ใดมืดต้องมีแสงสว่างเข้ามา ที่ใดมีความเกลียด ความแค้น ขอให้นำความรักและ ทะนุถนอมเข้ามาแทนที่ อิสลามมาเพื่อสร้างสันติให้แก่โลกพร้อมกันกับทุกศาสนาในโลกนี้ ขณะเดียวกันประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกาก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้ และเห็นว่าสถานการณ์ภาคใต้ไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่เป็นเรื่องของความขัดแย้งของคนกลุ่มหนึ่งมากกว่า และชาวมุสลิมต้องการให้เหตุการณ์ในภาคใต้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด สำหรับอิหม่ามเราะห์มัต พี.พยกุล เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดอัล-ฟาติฮะห์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยคนไทยในสหรัฐอเมริกาและเป็นมัสยิดของคนไทยแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ผลงานที่ผ่านมาเป็นผู้ประสานงานในโครงการบรรเทาทุกข์สึนามิ เคยดำรงตำแหน่งประธาน Thai Relief Organization ซึ่งจัดงานการกุศลทางใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อหาทุนช่วยเหลือเหยื่ออุทกภัยทางภาคใต้ของไทยและสนับสนุนโครงการของโรงเรียนที่ยากไร้ เป็นผู้ช่วยก่อตั้งองค์กรไม่แสวงกำไรด้านสันติภาพ ความปรองดองและศักดิ์ศรีของมนุษย์หลายแห่งระหว่างปี 2545-2547 และยังเป็นกรรมการของ Islamic Shura Council of Southern California ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลมัสยิด โรงเรียนอิสลาม องค์กรไม่แสวงกำไรและมูลนิธิด้านมนุษยธรรมทั้งหมด 75 แห่ง
 
, อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่