เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรว่า ปัจจุบันประชาชนขาดธรรมข้อให้อภัย และการระงับอารมณ์โกรธ ซึ่งส่งผลถึงความไม่สงบในสังคม

  
     พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรมอันดี โดยขณะนี้เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนั้นเป็นเพราะประชาชนขาดธรรมข้อหนึ่งคือการให้อภัย และการระงับอารมณ์โกรธ ดังนั้นเห็นควรดับอารมณ์โกรธและให้อภัย จะนำสู่สังคมที่สงบสุข เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนควรเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เพื่อจรรโลงพุทธศาสนา อีกทั้งงดเหล้าเข้าพรรษา โดยปวารณาจิตอธิษฐานตั้งมั่นทำความดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีตลอดไป
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่