รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ วางมาตรการรับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า พื้นที่ในประเทศไทย สองพันแปดร้อยกว่าหมู่บ้านยังไม่มีเครื่องวัดน้ำฝน และร้อยละ 40 ยังขาดเครื่องเตือนภัยระบบไซเรน ซึ่งแต่ละพื้นที่ต้องจัดหาและเตรียมคน จัดหาสถานที่สำหรับเตรียมการณ์อพยพเมื่อเกิดภัย มีระบบการเตือนภัยที่ดี มีเครื่องเตือนภัย จัดเตรียมวิทยุสื่อสารกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ และต้องรู้สถานที่เสี่ยงภัยและซักซ้อมก่อนเกิดภัย ในการประชุมดังกล่าวนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือแล้ว ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มพื้นที่ภาคเหนือ รายงานแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นรายจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝน ปี 2549 ของประเทศไทย สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ รายงานสภาพลุ่มน้ำในภาคเหนือและแผนป้องกันและแก้ไขอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มภาคเหนือ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดินถล่มของแต่ละจังหวัด
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่