ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและบูรณาการโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้ขยายลำน้ำปิงช่วงหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเมือง

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และบูรณาการโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนายแสงรัตน์ เบญจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ของบประมาณสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ 36 โครงการ ภายใต้งบประมาณ 13,630 ล้านบาท โดยมีโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 11 โครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 149 ล้านบาท โดยคณะทำงานได้ประชุมร่วมกันและมีมติที่จะจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขน้ำท่วมระดับจังหวัด อีกทั้งจัดทำแผนรองรับทั้งแผนฉุกเฉิน แผนรองรับเมื่อเกิดอุทกภัยและแผนฟื้นฟูหลังอุทกภัย วางแผนพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างแม่กวงอุดมธารา จะมีการผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำแม่แตง สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 61 เครื่องให้พื้นที่เขตเทศบาลเพื่อสูบน้ำกรณีน้ำปิงล้นตลิ่ง สำรวจและวางระดับแนวป้องกันแม่น้ำปิงที่ความลึก 5 เมตร ติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนเพิ่มในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ จัดหาเครื่องจักรกำจัดขยะที่จะลอยมาติดสะพานอันเป็นสาเหตุให้น้ำล้นตลิ่ง การวางแผนปรับลดความสูงของฝายท่าวังตาล และการเตรียมระบบสัญญาณเตือนภัย โดยเสนอให้ขยายลำน้ำปิงช่วงที่มีขนาดแคบ 7 จุด เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้นสามารถรับน้ำได้ 500 ลูกบาศเมตรต่อวินาที โดยเฉพาะจุดที่แคบที่สุดบริเวณเชิงสะพานหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถกระทำได้แต่ทั้งนี้ต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อไปจัดสร้างที่ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวและต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ขณะที่ปัญหาการรื้อฝายน้ำล้นท่าวังตาลที่ยังขัดแย้งกับชาวบ้านนั้นต้องมีการอธิบายถึงความจำเป็นและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจก่อน ด้านนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝายท่าวังตาลว่าจะลดระดับความสูงของฝายช่วงกลางลำน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก และเมื่อน้ำลดก็จะเติมสันฝายให้สูงเท่าเดิมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการทุกพื้นที่ให้ดูแลไม่ให้มีการเสียชีวิตของประชาชนจากเหตุอุทกภัยและห้ามมิให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่อีกเพราะปีนี้เป็นปีของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจะจัดขึ้นปลายปีนี้
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่