เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุ ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน เพราะเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ควรจับตามอง

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนภาษาจีนในจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งกว่าเดิม โดยได้ทำพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการที่โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ โดยจะมีบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและในเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า ปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นโลกไร้พรหมแดน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากภาษาอังกฤษ แล้วภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ควรเรียนรู้เพื่อติดต่อค้าขาย เพราะจีนถือเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในโลกเช่นกัน โดยเฉพาะเชียงใหม่เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทยและสามารถติด ต่อค้าขายกับจีนในระยะทางอันใกล้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน อยู่ภายในโรงเรียนศรีธนาพนิชยการเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดสัมมนาภาษาจีน ระหว่างบุคลากรครูและนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ /