เชียงใหม่เปิดศูนย์นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เปิดศูนย์นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งรวมผลงานของนักเรียนที่ได้มาจากการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม (OSOP) ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2551 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการคิดค้นแนวคิด ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็น นวตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นนั้น ๆ นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่สองของการบริหารราชการแผ่นดินคือมุ่งพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและแข่งขันของประเทศ ศูนย์เครือข่ายสื่อนวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์เครือข่ายที่อยู่ในสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมสื่อ นวตกรรมการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอย่างแท้จริง และถือเป็นพื้นที่อันดับต้นๆของประเทศไทยที่ดำเนินการลักษณะนี้ ศูนย์เครือข่าย สื่อ นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับสถานศึกษาอีก 6 แห่งในเชียงใหม่ เชื่อมโยงด้วยระบบอินเตอร์เน็ต มีสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้ค้นคว้าพัฒนาการเรียนการสอน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้ข้อมูลทุกวันในเวลาราชการ
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่