โรงแรมระดับ 5 ดาวในภาคใต้ขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก ล่าสุด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ผลิตบุคลากรรองรับงานโรงแรมในภาคใต้เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ

  
     ดร.พิชิต เทพวรรณ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เปิดเผยว่า สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือและมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้ยังขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในโรงแรมชั้นนำ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่จึงได้รับหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับงานธุรกิจโรงแรมภายใต้โครงการ “Good job for good life “ โดยเน้นให้ความสำคัญภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีเป็นพิเศษ โดยจะใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 เดือน ภาคทฤษฎีอบรมที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ส่วนภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกฝึกงานที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่หรือโรงแรมในภาคใต้เลยก็ได้ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรที่ลงนามทั้งสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จบแล้วได้ทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาวในภาคใต้ เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 5 หมื่นบาทตลอดหลักสูตร สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถผ่อนชำระกับทางมหาวิทยาลัยได้ภายหลังเข้าทำงานในโรงแรมแล้ว รับจำกัดเพียง 80 คนต่อรุ่นเท่านั้นหมดเขตรับสมัครรุ่นแรกวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 สนใจสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
, อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่