งานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ระหว่าง 8-9 กันยายนนี้ จะเป็นงานแสดงนวตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือส่งเสริมคลัสเตอร์นวตกรรมล้านนา

  
     ศูนย์บริการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง โดยใช้ นวัตกรรม ซึ่งสามารถจัดทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการออกแบบ การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นแนวทางพัฒนาไปสู่การใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ภายใต้คำขวัญ นวัตกรรมนำทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาวัตกรรมโดยเน้นนำนวัตกรรมเข้าไปแทรกเสริมในภาคอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล ทวีเลิศนิธิ ประธานจัดงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 5 กล่าวว่างานดังกล่าวจะเป็นการสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมในภูมิภาค และจะเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยเน้นการส่งเสริมเป็นกลุ่มคลัสเตอร์นวตกรรม หรือกลุ่มนวตกรรมล้านนา ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น งานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยครั้งที่ 5 จัดระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2549 ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เน้นรูปแบบตลาดนัดในการนำเสนอ ซื้อขายผลงานการวิจัยพัฒนาและนวตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในรอบปีของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และนักวิจัยที่มีความสามารถในการสร้างนวตกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ในงานมีการแสดงนิทรรศการ บริการให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยด้วย
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่