กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ บริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเลือกลุ่มน้ำแม่สา จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 29 ลุ่มน้ำย่อยทั่วประเทศ เป็นต้นแบบบริหารจัดการลุ่มน้ำครบวงจร

  
     สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจบริหารจัดการลุ่มน้ำ และประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 29 ลุ่มน้ำย่อยนำร่องในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะนำสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบผสมผสาน นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของลุ่มน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 18,000 ไร่ มีความหลากหลายเรื่องการใช้ที่ดิน การบุกรุกทำลายป่า การแย่งน้ำใช้ น้ำเสียจากบ้านเรือนและการเกษตร น้ำท่วมจากการตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่มีความลาดชัน 15 องศา มีผลกระทบต่อการเกิดภาวะอุทกภัยของแม่น้ำปิง ซึ่งกระทบโดยตรงต่อตัวเมืองเชียงใหม่ โดยคัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาบริหารจัดการนำร่องแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำระยะเวลาปีงบประมาณ 2549 โดยจะจัดการปัญหาลุ่มน้ำครบวงจร มีการสำรวจข้อมูลพร้อมจัดทำฝายกั้นน้ำตามความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำนำร่องทั้ง 29 ลุ่มน้ำสาขาย่อยทั่วประเทศนั้นดูจากสภาพปัญหาและการให้ความร่วมมือของชุมชน โดยพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา มีการแบ่งเขตชัดเจน มีองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง โดยการทำงานจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนเป็นหลัก มีหน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับการคัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนำร่องนอกจากที่ลุ่มน้ำแม่สาแล้วยังมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก
 
, อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่