เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำสุขภาพประชาชน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมแกนนำสุขภาพประชาชน เพื่อต่อยอด ความรู้ไปยังครอบครัว สมาชิกในชุมชน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมแกนนำสุขภาพประชาชน หวังนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว สมาชิกในชุมชน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท ประสบปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเหล่านี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ประชาชนบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย และที่สำคัญขาดการออกกำลังกาย จากพฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนเกิดการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดอบรมแกนนำสุขภาพประชาชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว สมาชิกในชุมชน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 
3 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:28 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่