คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ชุดใหม่แถลงนโยบายการทำงานในปี 2555-2557 ตั้งเป้าสวนสัตว์.ในสังกัดองค์การสวนสัตว์จะเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของอาเซียน

  
     คณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ชุดใหม่แถลงนโยบายการทำงานในปี 2555-2557 ตั้งเป้าสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์จะเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของอาเซียนและให้สัตว์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ประธานกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ กล่าวในโอกาสมาประชุมคณะกรรมการบริหารสวนสัตว์ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ว่า คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ชุดใหม่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานปี 2555-2557 สวนสัตว์ไทยจะเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ของอาเซียนรวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธ์สัตว์ป่าไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ นอกจากนี้มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสวนสัตว์ด้วยองค์ความรู้และใช้วิธีบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมีความสุขในสวนสัตว์ พัฒนาให้สวนสัตว์เป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการและนวัตกรรมของศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทั้งในประเทศและอาเซียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสวนสัตว์ไปสู่ระดับสากลรวมทั้งสร้างความสมดุลในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและการขยายฐานรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะยึดถือเอาสัตว์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา
สำหรับคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ชุดใหม่ เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ซึ่งในระยะต่อไปจะเข้าไปศึกษาปัญหาในสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อนำมาสู่แนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป
 
4 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:33 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่