คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงโมเดลต้นแบบงานประติมากรรม

  
     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงโมเดลต้นแบบงานประติมากรรม ในโครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 9 สถาบัน
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการโมเดลต้นแบบงานประติมากรรม ในโครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 9 สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 144 คน ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทั้ง 9 สถาบัน ได้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประติมากรรม ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 และได้จัดทำผลงานประติมากรรมออกมาเป็นโมเดลต้นแบบของงานประติมากรรม สถาบันละ 1 ชิ้นงาน รวม 9 ชิ้นงาน และนำโมเดลต้นแบบมาจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ มีตัวแทนองค์กร 4 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประติมากรรม สภาพแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้องค์กรได้เข้าใจถึงการนำประติมากรรม มาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม สวนสาธารณะ และสถานที่ต่างๆ ของชุมชน ให้สวยงามและมีเอกลักษณ์ โดยมีวิทยากรบรรยายและวิจารณ์งานโมเดลต้นแบบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
6 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:18 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่