มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 39 เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่อาเซียน

  
     มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 39 เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่อาเซียน เสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จะครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาและจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอายุยาวนานแห่งหนึ่งและยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสถาปนาให้เป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยด้วย ดังนั้น ในโอกาสที่จะก้าวสู่ปีที่ 39 ทางมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายที่จะเป็น แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก โดยมุ่งหวังพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น อีกทั้งมีโลกทัศน์กว้างไกลในความเป็นนานาชาติ ซึ่งจะมีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและสังคมอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับอาเซียน ในปี 2558 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยการจัดตั้งศูนย์เสริมความแกร่งภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้ารับการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะ การสนทนาและทำกิจกรรมนานาชาติ การส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปใช้ชีวิตในสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ นอกจากนั้น ยังเสริมความรู้ สาระประชาคมอาเซียน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยด้วย
 
7 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:55 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ชาลิสา สวท. เชียงใหม่