กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555

  
     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างที่ประสบอุทกภัย เมื่อปีที่ผ่านมา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือลูกจ้างให้มีงานทำและมีรายได้ตามปกติ ภายในงาน มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ สถานประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกจ้างในสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 จำนวน 64 แห่ง และ สถานประกอบกิจการ ที่ส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานการณ์ประกอบการ จำนวน 17 แห่ง ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานกว่าพันคน
นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตอุทกภัย นายจ้าง ผู้ประกอบกิจการและลูกจ้างในหลายจังหวัดเดือดร้อน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ระดมสรรพกำลัง ในการพยายามคลี่คลายสถานการณ์ด้านแรงงาน ด้วยปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน กรมสวัสดิการ ได้ออกแบบระบบการให้ความช่วยเหลือตามโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน ให้มีความหลากหลายและตอบสนองทุกพื้นที่ โดยหน่วยงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการช่วยเหลือกัน ทำให้สถานการณ์ปัญหาด้านแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้คำปรึกษาด้านคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคมและจัดหางาน นิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น 5 สาขา ได้แก่ การทำเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ กาแฟและน้ำพั้นช์ การถักร้อยสร้อยลูกปัด จัดดอกไม้สด ทำลูกประคบสมุนไพร และการทำกรอบเค็ม โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 13:24 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่