บีโอไอ.ติวเข้มนักลงทุนไทยขยายธุรกิจในต่างประเทศ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
     บีโอไอ.ฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ” รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างโอกาสและขยายการลงทุนไปหาแหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตในต่างประเทศ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนักลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ว่า ที่ผ่านมานักลงทุนไทยยังขาดความพร้อมและความกล้าที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี จึงทำให้มองแค่การเติบโตอยู่ในประเทศ หรือเป็นผู้รับจ้างผลิตเท่านั้น ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น แรงงานต่างด้าวหายากขึ้น การมองถึงโอกาสย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่ไทยเริ่มเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิตและการขนส่งเป็นสิ่งที่นักธุรกิจควรให้ความสำคัญ การฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากการเตรียมความพร้อมที่จะให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักธุรกิจไทยที่ออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศ ในหลักสูตรจัดให้มีการศึกษาดูงานใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ เน้นการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงกับผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจโดยตรง เชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการขยายธุรกิจในต่างประเทศให้นักลงทุนไทย ซึ่งจะต้องใช้แผนเชิงรุกเข้าหาตลาดมากขึ้น
ทั้งนี้ เป้าหมายการลงทุนในต่างประเทศ เน้นที่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในแถบเอเชียใต้เป็นหลัก เนื่องจากค่าจ้างแรงงานต่ำ แต่การหาที่ดินจัดตั้งโรงงานเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยการย้ายฐานการผลิตเข้าหาแรงงานมากขึ้น เร่งสร้างโอกาสและขยายการลงทุนไปหาแหล่งวัตถุดิบ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตในต่างประเทศ
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:04 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา-นริศรา สวท.เชียงใหม่