ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมโรงสีในอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อรับทราบปัญหา

  
     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมโรงสีในอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมผลักดันให้เกิดจุดรับจำนำข้าวเพิ่ม เพื่อลดภาระเกษตรกร
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบ ฟังการชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ลงพื้นที่โรงสีข้าวเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อรับฟังปัญหา กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นรับจำนำไปจนถึงการแปรสภาพ โดยหารือพร้อมกันทุกฝ่าย เพื่อสรุปปัญหาและนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โรงสีแห่งนี้สามารถดำเนินการตามโครงการเป็นอย่างดี โดยมีการประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด และหารือในระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัดอย่างเป็นขั้นตอน ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการวัดความชื้น หลายครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน จึงวัดเพียง 1 ครั้งเท่านั้น แบบสุ่มตรวจทุกจุดแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรยอมรับได้ โดยนโยบายการรับจำนำข้าว เป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากที่สุด โดยจะพิจารณาเพิ่มจุดรับจำนำข้าว ให้โรงสี ใช้งบประมาณในการดำเนินการเอง เปิดจุดรับจำนำใกล้แหล่งผลิตของเกษตรกร เพื่อลดภาระค่าขนส่งให้มากที่สุด
ส่วนปัญหา ผู้มาลงทะเบียนไม่สอดคล้องกับผู้นำข้าวมาจำนำจริง นั้น เกษตรกรทุกรายมีสิทธิ์ลงทะเบียน หากมีเอกสารแสดงอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่วนการจำนำอาจจะมีปัจจัยอื่น เช่น เกษตรกรบางรายขายข้าวไปก่อน หรือมีการสต๊อกข้าวไว้เพื่อรอขายในช่วงราคาสูง เป็นต้น โดยคาดว่าในช่วงฤดูนาปรังสัดส่วนของผู้ลงทะเบียนและผู้มาจำนำจะใกล้เคียงกันมากกว่านี้
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 18:27 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - ธนวันต์ สวท. เชียงใหม่