สำนักงานประกันสังคม เปิดเวทีภาคเหนือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน

  
     สำนักงานประกันสังคม เปิดเวทีภาคเหนือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ทั้งขยายผลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมและลดอัตราการส่งเงินสมทบ ตลอดปี 2555
สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 1/2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานว่า สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบปัญหา เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 และสื่อมวลชนท้องถิ่นใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปางและแพร่ สำหรับปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมมีการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับระบบทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล ให้มีมาตรฐานการรักษาในระบบประกันสังคมอย่างทัดเทียมกับสวัสดิการอื่น ทั้งการดำเนินการเยียวยาเนื่องจากภาวะอุทกภัย โดยลดอัตราส่งเงินสมทบ จากร้อยละ 5 เหลือ ร้อยละ 3 ใน 6 เดือนแรกของปี 2555 สำหรับ 6 เดือนหลัง ให้ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 ทั้ง ผู้ส่งเงินสมทบในมาตรา 33 และ มาตรา 39 แม้สำนักงานประกันสังคมจะต้องสูญเสียเงินสมทบไปมากกว่า 3 หมื่นล้านก็ตาม
ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา ที่สะดวก หรือ สอบถามที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
9 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:05 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ชาลิสา สวท. เชียงใหม่