ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรดลดการแพร่ระบาดในพื้นที่

  
    ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ยังอยู่ในเกณฑ์สูงของประเทศ ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง มีการจัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มจะขยายตัวรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 227 กิโลเมตร มีอัตราการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสูงถึงร้อยละ 40 ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้าน ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารปัญหายาเสพติดสูงถึง 1,799 แห่ง จากจำนวน 2,167 แห่ง หรือร้อยละ 83.02 มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 10,000 ราย การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีจำนวนเกือบ 9,000 ราย ผู้ต้องหาเกือบ 10,000 คน
ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 ยังอยู่ในเกณฑ์สูงของประเทศ แผนงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรด จำนวน 7,200 คน ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ส่วนแผนงานสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองกำลังผาเมืองเป็นหน่วยประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกำลังพลสกัดกั้นตามช่องทางธรรมชาติและจุดที่เหมาะสมมากกว่า 18 จุด ควบคู่กับการปิดล้อม ตรวจค้น และตั้งจุดตรวจจุดสกัด สามารถจับกุมตามแนวชายแดนได้ 79 คน ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด เฮโรอีนกว่า 5,000 กรัม ไอซ์กว่า 8,000 กรัม ฝิ่นกว่า 400 กรัม และกัญชากว่า 20 กรัม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศวาระจังหวัด ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554
 
9 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:59 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ชาลิสา-กนกรัตน์ สวท. เชียงใหม่