สื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ นายเริงณรงค์ ณียวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าการศึกษาดูงานของคณะสื่อมวลชนอุตรดิตถ์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงาน นอกจากได้ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และนอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่นครั้งล่าสุดกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์มีส่วนอย่างมากในการตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยได้มีการเชื่อมโยงข่าวสารออกทางช่องทางเวปไซต์ www.prdnorth.in.th ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อย่างสม่ำเสมอ ในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้สื่อมวลชนอุตรดิตถ์ได้มีโอกาสทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่