พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

  
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงถวายเครื่องจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์เถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 10 รูป และทอดพระเนตรการแสดงนิรมิตนาฏลีลาล้านนาสมโภช สำหรับพิธีสมโภชน์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารในครั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ดำเนินโครงการบูรณะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารภายใต้งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท บูรณะวิหารลายคำที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ หอไตร อาคารเก็บพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ทางพุทธศาสนา เจดีย์เชียงเมี่ยง เจดีย์ประธานหรือพระธาตุบรรจุอัฐิของพญาคำฟู สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.1888 เจดีย์ราย 3 องค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนสิงหราช จรดถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพญาผายูโปรดให้สร้างเพื่อบรรจุอัฐิของพญาคำฟูพระบิดาของพระองค์เมื่อปี พ.ศ.1888 ต่อมาในปี 1890 ได้สร้างวัดขึ้นในบริเวณเดียวกัน เมื่อถึงสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาได้โปรดอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานเมื่อปี พ.ศ.2483 และได้รับการสถาปนายกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารและได้รับนามใหม่ว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจนถึงปัจจุบัน โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญระดับชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่