อดีตเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ระบุ การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทำลายขนบธรรมเนียมเดิม

  
     นายปกศักดิ์ นิลสุวรรณ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน กล่าวว่า ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นควรตอบสนองประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยคงไว้ซึ่งการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สิ่งดี ๆ ไว้ ไม่ควรนำเข้าสิ่งแปลกปลอมที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสังคม ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้เห็นว่าการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่ใช่การยัดเยียด ทั้งนี้ต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอประชาชน มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสิ่งที่จะพัฒนานั้นให้ประชาชนได้รับทราบตามความเป็นจริง อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลก การรับเอาอารยธรรมของต่างชาติ เป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้อยู่ที่วิจารณญาณของผู้รับ ซึ่งควรเลือกรับในสิ่งที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิและสังคม เศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น ไม่ใช่รับมาทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่