จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2554
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการต่างประเทศ ให้ชาติไทยคงเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ บ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์มีความมั่งคั่งมากกว่ายุคสมัยใด ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ทรงทำลายฝิ่นให้หมดไปจากประเทศ ทรงใช้เงินถุงแดงมาชดใช้แลกอธิปไตยของชาติกรณีพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศส ร.ศ.112 ตลอด 27 ปีแห่งการครองราชย์ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนามาตราบจนทุกวันนี้
และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกข้าราชการและพลเรือน 3 คน เข้ารับมอบรางวัลในงานวันข้าราชการพลเรือนที่ตึกสันติไมตรี กรุงเทพมหานครปี 2555 ประกอบด้วย พันตำรวจเอกพิษณุ อุณหเสรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นายสำราญ กันธะคำ ช่างไม้ระดับ 3 โรงเรียนบ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง ขณะเดียวกันมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด และรับมอบเกียรติบัตรจำนวน 9 รายประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว กินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุวรรณ สุวรรณา เกษตรอำเภอแม่แตง นายสมบูรณ์ วรรณสาร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ นางกาญจนา หินมะลิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ นางสาวนุจรี ผิวนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นางทัศนา ไข่มุกด์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตองและนายเจิดศักดิ์ สันติมโน พนักงานขับรถยนต์โรงพยาบาลฝาง
 
31 มีนาคม 2555 , 11:09 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่