ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงสงกรานต์หลังเหตุระเบิดในภาคใต้

  
     หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ หม่อมหลวงปัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจเข้มแข็งโดยบูรณาการกำลังสมาชิกกองร้อยอาสา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในห้วงที่มีโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนควบคู่กับการตรวจยาเสพติดและอาวุธสงคราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลพร้อมแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ให้จัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เตรียมพร้อมเกี่ยวกับกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดชียงใหม่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรและกำหนดการจอดรถบริเวณสถานที่สำคัญเป็นการเฉพาะในลักษณะพื้นที่ปลอดภัย เพิ่มกำลังสายตรวจเดินเท้าทั้งในและนอกเครื่องแบบในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงแรม เกสท์เฮาส์ รีสอร์ท ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของบุคคลที่เข้าพัก หากมีข้อสงสัยว่าจะมีบุคคลหรือกลุ่มผุ้ก่อความไม่สงบเข้าพักให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อทราบ
ในส่วนของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้ปรับระดับการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินอีกระดับหนึ่ง ทบทวนความพร้อมในการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังพลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จัดตำรวจเทศกิจในชุดสายตรวจเดินเท้าดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว
 
2 เมษายน 2555 , 14:09 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   จรุณี บัวเที่ยง สวท.เชียงใหม่