วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มกดกไทยยิ่งใหญ่

  
     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มกดกไทยยิ่งใหญ่ โดยมีการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยยิ่งใหญ่ เชิดชู ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนาและจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายน ทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งธำรงรักษา อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติที่มีมาช้านาน จึงได้จัดกิจกรรมการแสดงมากมายขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และจัดพิธีคารวะ มุฑิตาจิต เชิดชู ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา
ภายในงาน มีการฟ้อนเมืองรับ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ การแสดงรำอวยพรชุดคารวะมุทิตาจิต การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย อย่างสวยสดงดงาม มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีการบรรยายธรรมะในหัวข้อ คุณธรรมชีวิต พิธีกตเวทิตาครู อาจารย์ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา
 
2 เมษายน 2555 , 18:06 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่