สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เตรียมจัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

  
     สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เตรียม จัดกิจกรรม “สืบสานความดีด้วยวิถีคุณธรรม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระกุศลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม เกิดความรักและหวงแหนในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มใหม่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า ซึ่งแสดงถึงพระประวัติ พระกรณียกิจ และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ โดยสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ให้ความรู้เบื้องต้นด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพและนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ และ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทั้งนี้ มีเยาวชนและประชาชนจิตอาสา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยความเต็มใจ เป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม สืบสานความดีด้วยวิถีคุณธรรม จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
 
3 เมษายน 2555 , 14:40 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่