กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีเสวนาแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง

  
    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีเสวนาแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โลง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งปัญหาการเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า ควันจากรถยนต์ และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและหมอกควัน จนกลายเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การศึกษาวิจัยนี้จะเกิดผลในทางปฏิบัติ แต่จะต้องทำความเข้าใจในเชิงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ซึ่งจะมี 2 ส่วน คือ พฤติกรรมในปัจจุบันและอนาคต โดยการศึกษาวิจัยนี้จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องความเชื่อจากการที่ชาวบ้านคิดว่าการเผาป่าทำให้เกิดผลดี หรือการเผาป่าเพื่อทำการเกษตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีการพูดคุย ทำความเข้าใจและทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง จึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งจะต้องทำในระยะยาว
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกรวมถึงต้องมีการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันควบคุมมลพิษ รวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
3 เมษายน 2555 , 17:07 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่