เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน 4 เส้นทาง ครอบคลุมทั้ง 4 แขวงการเลือกตั้ง
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1-4 ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 และเปิดให้ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล จำนวน 178 หน่วย โดยกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง รวมทั้งเพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม ซึ่งกำหนดเส้นทางเดินทางไปยังแขวงต่างๆ 4 เส้นทาง ได้แก่ แขวงเม็งราย เริ่มต้นจากข่วงท่าแพ เข้าสู่ถนนศรีดอนไชย แขวงนครพิงค์ เริ่มจากข่วงประตูท่าแพ – เลี้ยวเข้าสู่ถนนช้างม่อย แขวงศรีวิชัย เริ่มจากบริเวณหน้าวัดสวนดอก – เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขวงกาวิละ เริ่มต้นจากบริเวณหน้าโรงแรมศรีประกาศ – เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญเมือง โดยเริ่มต้นจากข่วงประตูท่าแพ ครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มาก ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามกรอบของประชาธิปไตย เพื่อให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ มามีส่วนร่วมในบริหารส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ควรเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็นตัวแทนประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้ เช่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์การทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เคารพกฎหมาย ระเบียบ กติกาบ้านเมือง มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาและรักษาประชาธิปไตย ต้องหาเสียงโดยเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
 
4 เมษายน 2555 , 15:45 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่