มอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2549

  
    กรมการปกครองทำพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2549 นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2549 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการตามแผนแม่บท เพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมการปกครองจัดทำโครงการเพื่อให้นักศึกษาชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งจัดทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งเดิมทุนละ 20,000 บาทต่อปี ในปีการศึกษา 2549 นี้ กรมการปกครองได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ทุนละ 30,000 บาทต่อปี จนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 4 ปี
ทุนอุดหนุนการศึกษานี้ได้เริ่มเมื่อปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา โดยในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 223 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 133 คน โดยในปีการศึกษา 2549 นี้ มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ 90 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 24 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 คน) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 23 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 คน) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 คน) และชั้นปีที่ 4 จำนวน 23 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม