มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดบรรยายพิเศษเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ให้นักธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักความรู้คู่คุณธรรม

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ ร่วมใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ โดยเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายพิเศษ ให้แก่นักธุรกิจในภาคเหนือได้รับฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจปัจจุบัน ล่าสุดคณะกรรมการได้จัดประชุมคณะทำงาน โดยมีนายปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติจะจัดการบรรยายดังกล่าวและมี นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสำนักงานคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา โดยการบรรยายดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนและที่สำคัญนักธุรกิจได้ทราบแนวทางในการประยุกต์นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปใช้ในเชิงธุรกิจที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในหลักของความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม สำหรับการบรรยายพิเศษ ร่วมใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ จัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0-5330-4346-7 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 0-5322-3256-8 หรือติดต่อซื้อบัตรได้ที่ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่