เทศบาลนครเชียงใหม่มอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องในงานวันเทศบาล

  
    
เนื่องจากด้วยในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปีกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นวันทศบาล ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดงานวันเทศบาลขึ้น ณ บริเวณห้องโถง อาคารหลังใหม่ (ชั้น1) เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล รวมถึงให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล และให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น โดยการจัดงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างเทศบาล
โอกาสนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจจำนวน 3 คน ได้แก่ นายวัลลภ ทาเกิด ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 6ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล นางอรัญญา รุ่งเรือง ตำแหน่งครู ค.ศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย สำนักการศึกษา และนาวสาวศรีธรา บัวชุม ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและอนุบาล) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา
 
24 เมษายน 2555 , 16:01 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   จรุณี บัวเที่ยง สวท. เชียงใหม่