กรมทรัพยากรน้ำจัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการจดัหาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ให้บริการสนับสนุนพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     นายชญานิน เทพาคำ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานประสานงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนแยกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับภารกิจการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้จากการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าไปดำเนินการสนับสนุนการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อใช้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริหลายโครงการ ที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำผิวดินเพื่อมาใช้ในโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงานประสานงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการในการจัดหาน้ำบาดาล รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ สำนักงานประสานงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนแยกภาคเหนือ ตั้งอยู่ เลขที่ 176 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือ ง จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบจัดหาแหล่งน้ำบาดาล 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พัฒนาขีดความสามารถในการเจาะน้ำบาดาลบนภูเขาสูงได้สำเร็จ และมีปริมาณเพียงพอมาแล้วถึง 21 โครงการ โดยในอนาคตจะมีการจัดตั้งสำนักงานประสานงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคอื่นต่อไป
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่