กยศ. จับมือศาลไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระทั่วประเทศ

  
     กยศ. จับมือศาลไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระทั่วประเทศ พบยอดผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไปทั่วประเทศ มากกว่าแสนราย เป็นมูลค่าค้างชำระมากกว่า 2 พันล้านบาท เฉพาะภาคเหนือ มีมูลค่าค้างชำระกว่า 3 ร้อยล้านบาท
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยในงานแถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนฟ้องคดีปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ว่า ขณะนี้กองทุน ได้ออกหนังสือเชิญผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้เกิน 5 งวดขึ้นไป รวมถึงผู้ค้ำประกันที่จะถูกดำเนินคดีในปี 2555 จำนวนกว่าแสนราย เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ซึ่งกองทุน ได้ร่วมมือกับสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวง และศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่อยากให้เกิดการฟ้องคดีเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยขอให้ผู้กู้ยืมมาแสดงตนและทำการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเข้าร่วมโครงการ สำหรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย มี 3 กรณี ได้แก่ การทำหนังสือรับสภาพหนี้ เพื่อกลับสถานะเป็นผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามปกติ การทำคำรับรองขอชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด โดยกองทุน จะลดค่าเบี้ยปรับให้ ร้อยละ 80 และ การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน และจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 50 โดยเตรียมเอกสารสำคัญในการไกล่เกลี่ย ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ(หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่ได้รับหนังสือเชิญและผู้เกี่ยวข้องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สายใจ กยศ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4888 และสามารถเลือกจังหวัดที่สะดวกในการเดินทาง ได้แก่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลแขวงขอนแก่น และศาลแขวงสงขลา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555
สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไปทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 109,697 ราย เป็นมูลค่าค้างชำระประมาณ 2,883 ล้านบาท สำหรับภาคเหนือ มีผู้ค้างชำระ 12,351 ราย มีมูลค่าค้างชำระ 363 ล้านบาท
 
25 เมษายน 2555 , 12:20 น. , อ่าน 1155  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่