ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2555

  
     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ โดยได้ใช้มาตรการทางปกครอง สั่งปิดสถานประกอบการ 1 แห่ง ระยะเวลา 30 วัน
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2555 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง เป็นประธานในการประชุม
ผลการจัดระเบียบสังคมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยปฏิบัติ ได้ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม และควบคุมพื้นที่เสี่ยง ตรวจสถานบริการ 33 แห่ง โรงแรม 24 แห่ง ร้านอาหาร 223 แห่ง พบการทำผิด 47 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 114 แห่ง พบการทำผิด 6 แห่ง ร้านเกม อินเตอร์เน็ต 132 แห่ง พบการทำผิด 1 แห่ง หอพัก บ้านเช่า 25 แห่ง ร้านของเก่า 20 แห่ง โต๊ะสนุ๊ก 2 แห่ง และอื่นๆ เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านจำหน่ายดอกไม้ไฟ เป็นต้น ฐานความผิดที่ตรวจพบ ความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต 42 แห่ง จำหน่ายสุราเกินเวลา 4 แห่ง จำหน่ายสุราให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 4 แห่ง เสียงดัง 1 แห่ง ชักจูง ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด 1 แห่ง การตรวจสถานที่เป้าหมายเน้นหนักเป็นพิเศษ 27 ย่าน 31 แห่ง พบการกระทำผิด 5 แห่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ตรวจร้านจำหน่ายสุรา อาหารที่เป็นสถานที่เป้าหมายเน้นหนัก จำนวน 9 แห่ง ไม่พบการกระทำผิด
นอกจากนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องปราบมิให้สถานที่เหล่านี้ทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนนโยบายการจัดระเบียบสังคม และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแบ่งชุดออกตรวจ 4 ชุด ชุดที่ 1 ตรวจในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมือง โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้มาใช้บริการ 2 แห่ง ไม่พบสารเสพติด ชุดที่ 2 ตรวจพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จำนวน 5 แห่ง ขณะตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ชุดที่ 3 ตรวจในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ จำนวน 3 แห่ง ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานและผู้มาใช้บริการ และ ชุดที่ 4 ตรวจในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จำนวน 2 แห่ง พบผู้มาใช้บริการไม่พกบัตรประชาชน 1 ราย จึงนำไปเปรียบเทียบปรับ นอกจากนี้ ยังมีการใช้มาตรการทางปกครอง ปิดสถานประกอบการย่านนิมมานเหมินทร์ ไป 1 แห่ง เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2555
 
26 เมษายน 2555 , 12:21 น. , อ่าน 1133  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่