องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่รับมอบและเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

  
     องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่รับมอบและเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ชุมชนตำบลบงตัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกระทรวง ICT เป็นผู้ส่งมอบศูนย์ในนามกระทรวง
สถิติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับชุมชน เพื่อมุ่งลดช่องว่างระหว่างสังคมเมือง และสังคมชนบท จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชนที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT และสืบค้นสารสนเทศ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT รวมถึงการสร้างห้องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรับบริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่สินค้า และอาชีพของชุมชน กระทรวงได้ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1,879 แห่ง ครบทั้ง 77 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2554 นี้ จัดตั้งได้อีก 1,000 ศูนย์ ในชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เพื่อกระจายตัวออกไปในระดับตำบล ทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ยังเข้าไปไม่ถึง
Credit : สยามรัฐ
 
26 เมษายน 2555 , 14:33 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่