คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2555

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2555 พร้อมบริการตรวจสุขภาพ
สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล ซึ่งในปี 2555 ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันพยาบาลภายใต้ชื่อ Closing The Gap : From evidence to action พยาบาลสร้างสรรค์บริการ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยสื่อสารผ่านองค์กรสมาชิกพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พร้อมเผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคลากรทางการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับนานาชาติ และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี กิจกรรมกายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายด้วยเครื่อง Tanita การตรวจสุขภาพผิด การตรวจวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดง การวัดความดันโลหิตและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
 
11 พฤษภาคม 2555 , 15:36 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่