งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

  
     งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า งานที่แสดงถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเจริญพรว่า ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก ที่เรียกว่า พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2555 และเพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
งานเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วบนคชาธาร(หลังช้าง) จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์สู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีขบวนกองทหารเกียรติยศ กองตำรวจในชุดเต็มยศ ขบวนอัญเชิญธงพุทธชยันตี กังสดาลนำเสียง สตรีในชุดล้านนาโปรยดอกไม้ ขบวนกลองล้านนา ขบวนเจ้าภาพร่วมอัญเชิญเครื่องสักการะ เสลี่ยงอัญเชิญพระแก้วมรกตโบราณ พระพุทธชยันตีพระคันธารราฐ พระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าสู่บริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สำหรับกิจกรรมตลอด 10 วัน ประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติธรรมของประชาชน การสวดชัยมงคล และธรรมนิยามของพระสงฆ์ 108 รูป การเผยแผ่ธรรมะทางสื่อมวลชนทั่วภาคเหนือ กิจกรรมเสริมสร้างศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้วจากศรีลังกา) การสมโภชพระธาตุ และพิธีเวียนเทียน โดยทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เปิดให้สักการะพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และเวลา 19.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฟังเทศนาธรรม
 
11 พฤษภาคม 2555 , 16:36 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่