ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้คืบหน้าไปมาก
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูล และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดภาคเหนือร่วมรับฟัง หลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจติดตามโครงการดังกล่าวแทนผู้ตรวจราชการซึ่งจะตรวจเฉพาะโครงการใหญ่ หรือโครงการที่มีปัญหา ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ Flag Ship 4 โครงการ งบประมาณกว่า 575 ล้านบาท ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วกว่า 245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ขุดลอกลำน้ำปิงระยะทาง 111 กิโลเมตร แม่น้ำกวงระยะทาง 61 กิโลเมตร จัดทำระบบเตือนภัยดินถล่ม 22 อำเภอ และโครงการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ โดยบางโครงการแล้วเสร็จแล้ว และมีบางโครงการที่กำลังดำเนินการซึ่งจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนปีนี้
สำหรับโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและขุดลอกลำน้ำทั้งประเทศมี 600 โครงการพื้นที่กว่า 40 จังหวัด โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแบ่งพื้นที่เป็นต้นน้ำตอนบน ต้นน้ำตอนล่าง กลางน้ำตอนบน กลางน้ำตอนล่าง ปลายน้ำตอนบน ปลายน้ำตอนล่าง ปริมณฑล รอบพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนและอื่น ๆ
 
11 พฤษภาคม 2555 , 16:47 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่