งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

  
     งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวว่า ศาสนาพุทธมีคำสอนที่สำคัญที่จะส่งผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมรอบข้าง โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2555
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่โบราณ เน้นหลักการเดินสายกลาง เอื้ออาทร สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ พระพุทธเจ้าได้สอนให้พุทธศาสนิกชน ทำดี ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ให้มองโลกในแง่ดี ทั้งต่อตนเอง และเผื่อแผ่คนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ในทุกกิจกรรมของพระพุทธศาสนา
งานเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วบนคชาธาร(หลังช้าง) จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์สู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีขบวนกองทหารเกียรติยศ กองตำรวจในชุดเต็มยศ ขบวนอัญเชิญธงพุทธชยันตี กังสดาลนำเสียง สตรีในชุดล้านนาโปรยดอกไม้ ขบวนกลองล้านนา ขบวนเจ้าภาพร่วมอัญเชิญเครื่องสักการะ เสลี่ยงอัญเชิญพระแก้วมรกตโบราณ พระพุทธชยันตีพระคันธารราฐ พระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าสู่บริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
สำหรับกิจกรรมตลอด 10 วัน ประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติธรรมของประชาชน การสวดชัยมงคล และธรรมนิยามของพระสงฆ์ 108 รูป การเผยแผ่ธรรมะทางสื่อมวลชนทั่วภาคเหนือ กิจกรรมเสริมสร้างศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้วจากศรีลังกา) การสมโภชพระธาตุ และพิธีเวียนเทียน โดยทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เปิดให้สักการะพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และเวลา 19.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฟังเทศนาธรรม
 
11 พฤษภาคม 2555 , 19:29 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่