อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเร่งทำความเข้าใจผู้ประกอบการภาคเหนือเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

  
     ดร.สุจินดา โชติพาณิช รองปลัดกระทรวงวิทยทาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด รวมทั้งเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเข้าใจระหว่างกันในการร่วมหาแนวทางวิธีการที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา ปัจจุบันโครงการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือดำเนินการมาแล้ว 2 ปี โดยมีสำนักงอยู่ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกรณีตัวอย่างความสำเร็จของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือคือ โครงการพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดยานางิพร้อมระบบควบคุม โครงการพัฒนาเครื่องสำอางช่วยให้ผมงอกที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่กักเก็บในอนุภาคนาโนในระดับโรงงานต้นแบบ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไทยเลียนแบบลูกประคบสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเชิงพาณิชย์ในระดับโรงงานต้นแบบ เป็นต้น
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่