กรมประชาสัมพันธ์เตรียมจัดเสวนาสื่อสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นชาวเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางพัฒนาสื่อสาธารณะ สนองนโยบายจัดตั้งโทรทัศน์ท้องถิ่น

  
     นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นายอาคม ตันตระกูล รองอธิการบดีฝ่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ร่วมประชุมเตรียมการจัดเสวนา “สื่อเพื่อสาธารณะกับการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องนโยบายของรัฐบาลต่อสื่อสาธารณะท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สาธารณะ นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมุมมองของสื่อมวลชนที่มีต่อสื่อสาธารณะเพื่อการพัฒนา นายสมชัย สุบรรณบัติ จากวิทยุ บีบีซี.เรื่องความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะในต่างประเทศ นางสดสี เผ่าอินจัน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะ นางภัทรรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายกฤษณพร เสริมพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักแผนและนโยบาย กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎหมายในการจัดตั้งสื่อสาธารณะพร้อมตัวแทนภาคประชาชนและนักวิชาการในท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานที่นำไปสู่การสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อสาธารณะ เป็นแนวทางในการดำเนินงานโทรทัศน์ท้องถิ่น ตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง โดยจัดที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรกก่อนจะจัดในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ สำหรับการเสวนาสื่อเพื่อสาธารณะกับการพัฒนาท้องถิ่น จะจัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะบันทึกเทปโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2549 ระหว่างเวลา 14.05-15.00 น. และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM ความถี่ 93.25 MHz และ FM 98 MHz ส่วนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศจะออกอากาศในเวลา 09.10-10.00 น.ของวันที่ 20 สิงหาคม 2549 โดยประชาชนสามารถฝากคำถาม แสดงความคิดเห็นได้ที่ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-3740 ในวันและเวลาราชการ
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่