เลือกพื้นที่บ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องโดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหา

  
     สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลือกพื้นที่บ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องโดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และรศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านการเกษตรระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เลือกพื้นที่ชุมชนบ้านช้าง อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องพัฒนา ทั้งนี้พื้นที่ตำบลบ้านช้างประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป กำลังเผชิญปัญหาวิกฤติเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เกิดจากความไม่เข้าใจในธรรมชาติและสาเหตุสภาพปัญหาที่แท้จริงและมาตรการในการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยปัญหาที่พบคือ ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยแล้ง ดินเสื่อมสภาพ รายได้ไม่แน่นอน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และการศึกษา จะมีการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่โดยน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาไปใช้ในการแก้ปัญหา บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างทักษะอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนเชื่อมโยงกับภาคเอกชน โดยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวนำร่องและหากได้ผลดีจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นด้วย
สำหรับแนวทางการทำงานจะยึดหลักให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นที่สุด โดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนร่วมกับตัวแทนคนในชุมชนร่วมทำงาน มีเป้าหมายยกระดับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจาก 55,000 บาทต่อปี ในปัจจุบันเป็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตรในพื้นที่ ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เพิ่มพื้นที่ทำกินให้เกษตรกร ส่งเสริมการปศุสัตว์เพื่อการบริโภคและเพื่อการค้า เป็นต้น
 
18 พฤษภาคม 2555 , 16:34 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่