จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ลานข่วงประตูท่าแพ

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ลานข่วงประตูท่าแพ พร้อมขบวนรณรงค์ 4 สาย ทั่วเมืองเชียงใหม่
องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สำหรับคำขวัญปี 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ หรือ Tobacco Industry Interference ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมควรให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักในปัญหาการแทรกแซงจากอุตสาหกรรมยาสูบที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้สังคมรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ที่จะส่งผลต่อปัญหาการควบคุมยาสูบจากกลยุทธ์การตลาดที่ซับซ้อนและเป็นอันตรายต่อประชาชน โดยเน้นให้ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณะรู้เท่าทันในเรื่องนี้
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริมและอำเภอหางดง ซึ่งมีทั้งโรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนเอกชน ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานข่วงประตูท่าแพ โดยเตรียมกิจกรรมต่างๆ คือ การประกาศเจตนารมณ์ของนักเรียนในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เดินขบวนรณรงค์ของนักเรียนแยกเป็น 4 สาย ได้แก่ ข่วงประตูท่าแพ-พุทธสถาน ข่วงประตูท่าแพ-ประตูเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ-ประตูช้างเผือก และข่วงประตูท่าแพ-ประตูสวนดอก ขบวนรณรงค์ชมรมเวสป้า จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจำนวน 20 คัน จากข่วงประตูท่าแพไป ประตูช้างเผือก ตลาดธานินทร์และตลาดต้นพะยอม และขบวนรณรงค์ชมรมฮอนด้าคลาสสิค จากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จำนวน 20 คัน จากข่วงประตูท่าแพไป ตลาดวโรรส และสถานีขนส่งอาเขต
 
20 พฤษภาคม 2555 , 15:15 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่