การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2555

  
     การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 เน้นกิจกรรมที่เรียบง่าย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษา ปี 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณกว่า 2 ร้อยล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ก่อให้เกิดการพัฒนาหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว บนฐานการมีส่วนร่วม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประเมินได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เน้นความเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เลียนแบบใคร และไม่คิดแบบระบบทุนนิยม ฝากเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งการติดตาม และประเมินผล ซึ่งควรสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ครั้งนี้ ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัทอิงตะ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
 
21 พฤษภาคม 2555 , 11:19 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่