เครือข่ายตาสับปะรดจาก 106 หมู่บ้านใน 5 อำเภอเสี่ยงต่อยาเสพติด

  
     เครือข่ายตาสับปะรดจาก 106 หมู่บ้านใน 5 อำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจากระดับพื้นที่สู่ระดับชาติ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวพลังแผ่นดินหมู่บ้านเน้นหนัก ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด ได้ทำการฝึกอบรม ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรดจากหมู่บ้านเน้นหนัก จำนวน 2 รุ่น รวม 424 คน เฉพาะรุ่น 2 มีผู้เข้าฝึกอบรม จาก 106 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง แม่แตง และอำเภอพร้าว รวม 212 คน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อการสร้างกระแสชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ต่อเนื่องเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชน เป็นรากฐานความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ให้ผู้นำและผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด ประสานเชื่อมโยง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 2555 เพื่อลดความรุนแรงจากยาเสพติดทุกพื้นที่ร้อยละ 80 และนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด 4 แสนคน ติดตามผู้ผ่านการบำบัดร้อยละ 80 ไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดอีก
 
21 พฤษภาคม 2555 , 16:42 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่