เครือข่ายดูแลคอร์รัปชั่น การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังการทุจริต

  
     2 เครือข่ายเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังการทุจริต
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนพลังเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต เป็นการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และให้ประชาชนและกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งโครงการสัมมนาแกนนำเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตและเครือข่ายพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำเครือข่าย อาสามัครสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
นายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการแกนนำเครือข่ายป้องกันการทุจริต ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ส่วนโครงการสร้างเครือข่ายพิทักษ์สาธารณสมบัติให้แก่แผ่นดินนั้น เป็นเครือข่ายร่วมดูแลการรุกล้ำทำลายป่า การบุกรุกน่านน้ำ เป็นการทำงานที่ร่วมประสานงานกับสิ่งแวดล้อมจังหวัด แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป ขณะนี้ได้มีการรวมการทำงานของทั้ง 2 เครือข่าย เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัด มีงบประมาณให้จังหวัดละ 1 แสนบาท เพื่อใช้ใน 2 โครงการ ได้แก่ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังปัญหาการคอร์รัปชั่น
ในปี 2555 มีการรวมเครือข่ายแล้วจัดอบรม ใน 9 เขต ที่มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขตตั้งอยู่ ที่ดำเนินการไปแล้ว 5 เขต ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครปฐม นครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตที่ 6 และจะดำเนินการต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลก สงขลา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
21 พฤษภาคม 2555 , 17:54 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่