มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมจัดบรรยายพิเศษเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ให้นักธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักความรู้คู่คุณธรรม

  
     นายปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ ร่วมใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ภาคธุรกิจในภาคเหนือได้รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจปัจจุบัน ในการบรรยายดังกล่าวจะมี นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยสำนักงานคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนผู้สนใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ภาคเอกชนได้ทราบแนวทางในการประยุกต์นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในหลักของความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล ภายใต้เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม การบรรยายพิเศษ ร่วมใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ จัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0-5330-4346-7 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 0-5322-3256-8 หรือติดต่อซื้อบัตรได้ที่ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่