รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ แนวคิดการจัดตั้งโทรทัศน์ท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์เป็น SDU นั้นได้ผสมผสานระหว่างราชการกับเอกชนสนองความต้องการประชาชนแท้จริง

  
     นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และข้าราชการระดับหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับมอบนโยบาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านโยบายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเป็นระบบ SDU ซึ่งเป็นหน่วยราชการรูปแบบพิเศษ ที่กรมประชาสัมพันธ์กำลังดำเนินการอยู่ นั้นเป็นการปรับผสมผสานสิ่งที่ดีของระบบราชการกับเอกชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ประเพณี ในขณะที่แนวคิดโทรทัศน์ท้องถิ่นก็มีความสอดคล้องในการเพิ่มเวลาท้องถิ่น จัดรูปแบบให้สอดคล้อง ยังคงให้ความสำคัญกับข่าวระดับประเทศ และถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญ แต่ต้องจัดรูปแบบรายการให้ดึงดูดใจผู้ประชาชน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการทำงานระบบทีมเวอร์ค การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร โดยมีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการไทยที่ทำงานระดับประเทศ และให้ความสำคัญกับองค์กรในท้องถิ่นด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับปัญหาวิทยุชุมชนนั้นรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้น หรือแทรกแซง คือต้องการให้ประชาชนมีเสรีภาพในการสื่อสารในชุมชน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ส่งสัญญาณรบกวนคลื่นหลัก วิทยุชุมชนต้องตอบสนองชุมชนอย่างแท้จริง ไม่แสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่