รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้นโยบายแก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข.3 เน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและการให้ความสำคัญกับท้องถิ่นสำหรับสื่อในแต่ละพื้นที่
นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป และมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยเข้าร่วมประชุมที่ห้องแสดง สทท.11 เชียงใหม่ มีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรับฟัง ชี้แจง บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่ามีความเข้มแข็งดีอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มเติมในเรื่องการให้ความรู้ผ่านทางสื่อสู่ประชาชน การก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นการสื่อสารครบวงจรผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการสื่อสาร 2 ทางระหว่างรัฐกับประชาชนผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และจะต้องมีระบบประเมินผลของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานแต่ละสถานีนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นที่เรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความรักในองค์กรของตนเอง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และอยากให้สถานีในแต่ละพื้นที่เน้นเรื่องความเป็นท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม จะทำให้เกิดความรักความไว้วางใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสื่อชุมชนที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม