จังหวัดเชียงใหม่ทุ่ม 5 ล้านบาท เตรียมจัดสวนภูมิสังคม ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 เผยแพร่แนวพระราชดำริ ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทางเป็นความหลากหลายของวิถีชีวิต

  
     นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ แถลงข่าวการเตรียมการร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ดำเนินการ สองส่วนใหญ่ คือในพื้นที่โครงการกับนอกพื้นที่ ส่วนของนอกพื้นที่การจัดงานมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเมืองและจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่วนภายในโครงการ มี 3 ส่วนใหญ่คือ จัดสวนภายในงานภายใต้ชื่อสวนภูมิสังคม ปลูกพันธุ์ไม้แปลกและหายาก และการแสดงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนอกพื้นที่งานนั้นมีได้ประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งพื้นที่เป็น 4 แขวง ทั้งเรื่องการคมนาคม การทำความสะอาดตกแต่งสถานที่ จัดทำป้ายบอกทาง ไม้ดอกไม้ประดับ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประสานกระทรวงคมนาคมดูแลถนนหนทาง อำนวยความสะดวก ในส่วนของการจัดภูมิทัศน์โดยรวมในเขตเมืองนั้นขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วนับสิบล้านและกำลังจะของบประมาณเพิ่มอีกเพื่อเนรมิตเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ส่วนของสวนภูมิสังคมที่จะจัดภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก นั้น จัดภายใต้พื้นที่ 800 ตารางเมตร สะท้อนแนวคิดในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จากแนวคิดหลัก ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทางคือความหลากหลายของวิถีชีวิต ของศูนศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ มีการจำลองฝายต้นน้ำ การประมง การเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ ภายใต้งบประมาณ 5 ล้านบาท ขณะนี้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วกว่าร้อยละ 30 ในส่วนของพืชแปลกหายากนั้นได้มอบหมายให้สำนักอนุรักษ์ ที่ 16 ดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้แปลก หายาก ร่วมจัดแสดงทั้งภายในและนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีส่วนของการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบจัดการแสดง 6 ชุด คือกึกก้องเภรี วิถีชีวิตคนล้านนา วิถีชีวิตชนเผ่า การแสดงดนตรีในอุทยาน กาดมั่ว..วิถีคนเมือง การแสดงชุดเริงระบำ ซึ่งคาดว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเที่ยวเฉลี่ยวันละประมาณสองหมื่นคนตลอดงาน
 
, อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่